Спеціальні дозволи надаються на такі види користування надрами:

 1. Геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 2. Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 3. Видобування корисних копалин;
 4. Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
 5. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 6. Створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
 7. Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Типовий перелік документів, що подаються в Державну службу геології та надр України для отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ):

 1. Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою);
 2. Погодження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних Рад, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 3. Погодження відповідних районних Рад;
 4. Погодження відповідних міських Рад;
 5. Погодження відповідних селищних, сільських Рад;
 6. Погодження Мінприроди1 - на всі види користування надрами;
 7. Погодження Держгірпромнагляду2 - на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і для створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
 8. Оригінали або засвідчені копії погоджень, передбачених пунктом 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами;
 9. Засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);
 10. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства;
 11. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - каталог географічних координат водозабірних споруд;
 12. Оглядова карта (масштаб 1:200000);
 13. Ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами;
 14. Оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів;
 15. Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);
 16. У разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану;
 17. У разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення - результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі);
 18. Для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс;
 19. У разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

Типовий перелік документів, що подаються в Державну службу геології та надр України для отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин:

 1. Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою);
 2. Погодження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних Рад, Київською і Севастопольською міськими радами - на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 3. Погодження відповідних районних Рад;
 4. Погодження відповідних міських Рад;
 5. Погодження відповідних селищних, сільських Рад;
 6. Погодження Мінприроди1 - на всі види користування надрами;
 7. Погодження Держгірпромнагляду2 - на видобування, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і для створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
 8. Пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства;
 9. Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод);
 10. Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі;
 11. Засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);
 12. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод - каталог географічних координат водозабірних споруд;
 13. Оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000);
 14. Ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами;
 15. План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів;
 16. Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);
 17. Структурна карта (для родовищ нафти і газу);
 18. Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками;
 19. Для власника (орендаря, концесіонера) цілісного майнового комплексу - засвідчені документи, що підтверджують право власності (оренди, концесії) на цілісний майновий комплекс;
 20. Для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності;
 21. У разі продовження строку, поновлення дії дозволу - позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів.

 

1 Типовий перелік документів, що подаються в Мінприроди:

1. з метою геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка –

 • Супровідний Лист;
 • Виписка (Витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Пояснювальна записка;
 • Програма робіт з геологічного вивчення родовищ корисних копалин;
 • Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр та її площа;
 • Оглядова карта. Масштаб 1:100000 (1:200000);
 • Ситуаційний план розташування родовища будівельних пісків.  Масштаб 1:25000;
 • Геологічна карта району робіт. Масштаб 1:50000 (1ж100000б 1:200000);
 • План розташування проектних свердловин.  Масштаб 1:500 (1:1000, 1:2000);
 • Проектний геологічний розріз. Масштаб: гор. 1:500 (1:1000, 1:2000) верт. 1:100 (1:200, 1:400).

2. з метою видобування корисних копалин –

 • Супровідний Лист;
 • Виписка (Витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Пояснювальна записка;
 • Програма робіт з розробки родовища, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники;
 • Програма з введення в експлуатацію родовища;
 • Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр та її площа;
 • Довідка з геоінформ України про баланс запасів;
 • Протокол ДКЗ України (ТКЗ України, ГКЗ СССР) про затвердження запасів;
 • Оглядова карта. Масштаб 1:100000 (1:200000);
 • Ситуаційний план розташування родовища будівельних пісків.  Масштаб 1:25000;
 • План підрахунку запасів. Масштаб 1:500 (1:1000, 1:2000);
 • Геологічні розрізи. Масштаб: гор. 1:500 (1:1000, 1:2000) верт. 1:100 (1:200, 1:400);
 • Геологічна карта району робіт. Масштаб 1:50000 (1:100000, 1:200000).

2 Типовий перелік документів, що подаються в Держгірпромнагляд:

1. з метою геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою –

 • Рішення відповідної обласної (місцевої) ради;
 • Рішення відповідної районної (місцевої) ради;
 • Рішення відповідної сільської ради;
 • Погодження Територіального управління Держгірпромнагляду України  відповідної області;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Статут  підприємства;
 • Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Свідоцтво про право сплати податку;
 • Пояснювальна записка;
 • Програма робіт з геологічного вивчення надр, в т.ч. дослідно-промислова розробка ділянки;
 • Проектна програма з розробки ділянки (техніко-економічні розрахунки);
 • Перелік технологічного обладнання;
 • Каталог географічних координат кутових точок ліцензійної площі;
 • Перелік технічних спеціалістів;
 • Протокол ДКЗ України (ТКЗ України, ГКЗ СССР) про затвердження запасів (при наявності, якщо родовище вже розвідане);
 • Оглядова карта. Масштаб 1:100000 (1:200000);
 • Ситуаційний план. Масштаб 1:25000;
 • План розташування проектних свердловин.  Масштаб 1:500 (1:1000, 1:2000);
 • Проектний геологічний розріз. Масштаб: гор. 1:500 (1:1000, 1:2000) верт. 1:100 (1:200, 1:400);
 • Геологічна карта району робіт. Масштаб 1:50000 (1:100000, 1:200000).

2. з метою видобування корисних копалин –

 • Рішення відповідної обласної (місцевої) ради;
 • Рішення відповідної районної (місцевої) ради;
 • Рішення відповідної сільської ради;
 • Погодження територіального управління Держгірпромнагляду відповідної області;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Статут  підприємства;
 • Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Свідоцтво про право сплати податку;
 • Пояснювальна записка;
 • Програма робіт з розробки родовища, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники;
 • Програма з введення в експлуатацію родовища;
 • Перелік технологічного обладнання;
 • Каталог географічних координат кутових точок ліцензійної площі;
 • Перелік технічних спеціалістів;
 • Протокол ДКЗ України (ТКЗ України, ГКЗ СССР) про затвердження запасів;
 • Оглядова карта. Масштаб 1:100000 (1:200000);
 • Ситуаційний план розташування родовища будівельних пісків.  Масштаб 1:25000;
 • План підрахунку запасів. Масштаб 1:500 (1:1000, 1:2000);
 • Геологічні розрізи. Масштаб: гор. 1:500 (1:1000, 1:2000) верт. 1:100 (1:200, 1:400);
 • Геологічна карта району робіт. Масштаб 1:50000 (1:100000, 1:200000).

 Дивитись ще: